Vilkår & Betingelser

BRUGERVILKÅR FOR IMAGE-RATING.DK (Opdateret apr. 2017)

Nærværende brugervilkår (herefter “Brugervilkår”) finder anvendelse for enhver brug af Image ratings website (herefter “Website”), inklusive – men ikke begrænset til –  www.image-rating.dk. Websiden udbydes af Image rating, Lille Østergade 2, 2. th, CVR-nr. 37821969, ir@image-rating.dk. I Brugervilkårene referer ordene “vi”, “os” og “vores” til Image rating. Nærværende Brugervilkår omfatter alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på Websitet (sådanne regler politikker og retningslinjer kan ændres fra tid til anden), inklusive uden undtagelse: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne i disse Brugervilkår og betingelserne i Brugerretningslinjerne vil Brugerretningslinjerne have forrang. Ved anvendelsen af Websitet accepterer du at være underlagt Brugervilkårene, inklusive Brugerretningslinjerne. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, bedes du undlade yderligere brug af Websitet. Din oprettelse som bruger forudsætter din udtrykkelige accept af Brugervilkårene.

YDELSERNE PÅ WEBSITET

1 Registreret Bruger

1.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Websitet skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter “Registreret Bruger”). 1.2 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person på Websitet. Profilen er personlig og må ikke overdrages til andre. 1.3 For at blive Registreret Bruger skal du have et kodeord. Du vælger selv dit kodeord, som skal benyttes sammen med din e-mailadresse, når du logger på Websitet. Alternativt sender vi kodeordet til dig. Kodeordet er personligt og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med Brugervilkårene. 1.4 Under registreringen skal du vælge et brugernavn. Brugernavnet vil blive vist på Websitet, når du opretter indlæg eller Bidrag (se definition i afsnit 2.1 nedenfor) på Websitet. Du bør derfor overveje, om du ønsker at anvende et brugernavn, som andre kan identificere dig ud fra. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som “Gæst”, “Admin”, “*.dk”, “*.com” og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand og/eller Brugervilkårene. 1.5 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med Brugervilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din profil har du ikke adgang til de ydelser på Websitet, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger. Ved sletning af din profil forbeholder vi os ret til at slette de Bidrag (se afsnit 2.1), du har udarbejdet på Websitet. 1.6 Vi forbeholder os endvidere retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel eller begrundelse at slette din profil og dine Bidrag (se afsnit 2.1). Vores ansvarsfraskrivelse vil i sådanne tilfælde gælde ubegrænset. 1.7 Det er ikke tilladt at skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af Websitet, som forudsætter brugerregistrering, hvis man ikke er Registreret Bruger.

2 Bidrag fra Registrerede Brugere

2.1 Rettighederne (inklusive immaterielle rettigheder) til al materiale, information, anmeldelser, artikelomtale eller anden form for kommunikation (herefter “Bidrag”), som Registrerede Brugere opretter på Websitet, overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret til Image ratings ikkeeksklusive brug. Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller honorering. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag. Vores ikkeeksklusive adgang til frit at anvende Bidrag gælder uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning. 2.2 Registrerede Brugere er ansvarlige for indholdet af de Bidrag, som de opretter på Websitet. 2.3 Registrerede Brugere indestår for, at indholdet af de Bidrag, de publicerer på Websitet er korrekt (hvor der angives fakta) og oprigtigt ment (i tilfælde af holdninger). 2.4 Bidrag skal vedrøre en virksomhed eller organisation, hvor den Registrerede Bruger har købt eller på anden vis kan dokumentere sin brug af virksomhedens eller organisationens varer eller services. 2.5 Du må ikke publicere Bidrag vedrørende virksomheder, som du har en personlig eller professionel tilknytning til. 2.6 Registrerede Brugere må ikke publicere Bidrag på Websitet, som
  • har markedsføringsmæssig karakter eller formål,
  • er ulovlig, bedragerisk, svigagtig, vildledende, truende, krænkende, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, skadevoldende, uanstændig, pornografisk eller blasfemisk,
  • har sexistisk, politisk eller racistisk karakter,
  • krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder,
  • er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning,
  • strider mod Brugervilkårene, inklusive Brugerretningslinjerne,
  • har et illoyalt eller retsstridigt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål),
  • kan forvolde teknisk skade (inklusive men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).
2.7 Bidragsydere indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af Brugervilkårene. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning og/eller Brugervilkårene, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi – afhængig af krænkelsens karakter – vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor. 2.8 Den Registrerede Bruger giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af krænkelse af den Registrerede Brugers Bidrag. 2.9 Den Registrerede Bruger skal garantere at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af den Registrerede Brugers overtrædelse af Brugervilkårene eller gældende lovgivning. Den Registrerede Bruger er forpligtet til at ansvarsfriholde og skadesløsholde os for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger. 2.10 Vi kan til enhver tid afkræve den Registrerede Bruger information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget. Det skal blandt andet kunne dokumenteres, at Bidraget er baseret på en faktisk købsoplevelse hos/et faktisk kundeforhold til den virksomhed, som Bidraget vedrører.

GENERELT

3 Rettigheder

3.1 Websitets indhold, såsom – men ikke begrænset til – immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, billeder, beregninger, henvisninger og software tilhører enten Image rating eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl. Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Websitet eller de services, der er tilgængelige via Websitet (“Feedback”), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback. 3.2 Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af Websitet eller dele heraf er i strid med dansk og/eller anden lovgivning og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. 3.3 Rettigheder til vores frie anvendelse af Bidrag overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning til os ved Bidragets fremsendelse til os. 3.4 Downloading og anden digital kopiering af Websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikkekommerciel brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med os eller er tilladt ifølge gældende præceptiv lovgivning. 3.5 Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Websitet tilhører enten Image rating eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra henholdsvis os eller tredjemand.

4 Personoplysninger

4.1 Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Websitet. Vores behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Persondatapolitik, som du kan finde her: http://legal.Image rating.dk/end-user-privacy-terms. Ved at acceptere Brugervilkårene erklærer du, at du har læst og accepteret vores Persondatapolitik.

5 Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

5.1 Websitet samt indhold og services, der er tilgængelige via Websitet, udbydes, således som de nu er og forefindes, og vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Websitet og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidragene. Vi kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Websitet. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane. 5.2 Vi hverken gennemgår eller overvåger Bidrag på Websitet. Uanset ovenstående kan vi til enhver tid undersøge og ændre eller redigere (inklusive anonymisere) Bidrag, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med vores Brugerretningslinjer. 5.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os (se 5.2). Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til. 5.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Websitet har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Websitet. Anvendelsen af Image rating er i enhver henseende udelukkende de Registrerede Brugeres ansvar. Vi er ikke ansvarlige for Websitets tilgængelighed. 5.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Websitet, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. 5.6 Intet i Brugervilkårene udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning.

6 Andre vilkår

6.1 Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Brugervilkår eller efter eget skøn og uden varsel nedlægge, ændre eller omstrukturere Websitet. Som Registreret Bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende Brugervilkår. Revidering eller ændring af Vilkårene vil blive omtalt på Websitet. Image rating bestræber sig endvidere på at orientere Registrerede Brugere om ændringen af Brugervilkårene. Som Registreret Bruger accepterer du, at den fortsatte brug af Websitet efter offentliggørelsen af de ændrede Brugervilkår udgør en accept af de ændrede Brugervilkår. 6.2 Hvis nogen del af disse Brugervilkår skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Brugervilkårene.

7 Varighed og opsigelse

7.1 Vi kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og bruge de services, der udbydes via Websitet af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Hvis vi gør det, eller hvis du vælger at slette din profil, vil alle rettigheder, du måttet have opnået herigennem, øjeblikkeligt ophøre. Afsnit 2-8 vil fortsat være gældende efter ethvert ophør af Brugervilkårene.

8 Lovvalg og værneting

8.1 Brugervilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem Image rating og Registrerede Brugere samt brugere af Websitet. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved Image ratings danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingsregler.